Aktualni propisi

Novi Zakon o poljoprivredi (NN 149/09)

Zakon je stupio na snagu 23.12.2009.

Zakonom je propisano slijedeće:

  • Mjere poljoprivredne politike jesu: mjere tržišno-cjenovne politike (uređenje unutarnje i vanjske trgovine, izravna plaćanja), mjere politike ruralnog razvoja (unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, očuvanje i unapređenje okoliša, poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima)  i mjere zemljišne politike (dodjela prava korištenja i prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, unapređivanje gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja).
  • Državne potpore poljoprivredi mogu se financirati iz državnog proračuna ili proračuna županije, gradova i općina. Davanje potpora prati Ministarstvo (poljoprivrede).
  • Korisnici prava na potporu za potrošnju plinskih ulja radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti jesu poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja su korisnici izravnih plaćanja u poljoprivredi.
  • Integrirana proizvodnja je proizvodnja bilja prema posebnim uvjetima, upisuje se u posebni Upisnik, a proizvodi se označavaju oznakom «integrirani proizvod» ako ispunjavaju posebne uvjete (o tome će se donijeti poseban pravilnik).
  • Dopunske djelatnosti na OPG-u su djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a – vrste, način i uvjete za njihovo obavljanje propisati će ministar pravilnikom.
  • Operativna provedba mjera tržišno-cjenovne politike te mjera politike ruralnog razvoja u nadležnosti je Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja obavlja i poslove vođenja Upisnika, pri čemu svakom poljoprivrednom gospodarstvu dodjeljuje matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) i iskaznicu.
  • Način i uvjete prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u (prodaje na veliko i na malo na tržnicama, izvan tržnica i na vlastitom gospodarstvu) te način vođenja evidencije o prodaji, propisuje ministar pravilnikom.
  • Agencija za plaćanja vodi Evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku. Upis u Evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta obvezan je za sva poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik.
  • Provedbene pravilnike ministar će donijeti u roku od godine dana, a do tada ostaju na snazi trenutno važeći pravilnici.