Aktualni propisi

Izmjena Zakona o zaštiti na radu

Izmjene Zakona o zaštiti na radu objavljene su u NN 75/09, a stupile su na snagu dana 08.07.2009. godine.

Izmjenama je propisano da SVI poslodavci moraju izraditi Procjenu opasnosti, bez obzira na djelatnost koju obavljaju i bez obzira na broj radnika.

 

Procjena opasnosti je, kao i do sada, temelj za izradu akta o provedbi zaštite kod poslodavca, što su obavezni izraditi oni koji zapošljavaju više od 20 radnika.

 

I nadalje kod svakog poslodavca mora postojati osoba koja je zadužena za organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, a to može biti:

  • ovlaštenik zaštite na radu ako je stručno osposobljen (kojeg imenuje poslodavac između radnika)
  • zaposleni stručnjak zaštite na radu
  • obrtnik osobno (ako je stručno osposobljen i zapošljava manje od 50 radnika)
  • ovlaštena stručna organizacija s kojom je poslodavac sklopio ugovor.

 

Treba razlikovati ovu osposobljenost za provođenje zaštite na radu (što je opsežniji ispit i polaže je samo jedna osoba u obrtu, ukoliko se ne sklopi ugovor sa ovlaštenom firmom) od osposobljenosti za rad na siguran način, koja se odnosi na sigurnost na određenom radnom mjestu, a prema novim izmjenama Zakona SVI radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način na svom radnom mjestu (bez obzira o kojoj je vrsti poslova riječ). Prije stupanja na rad poslodavac mora radnika upoznati sa svim potencijalnim opasnostima za život i zdravlje, a dok ga ne osposobi za rad na siguran način mora mu osigurati rad pod nadzorom osobe osposobljene za rad na siguran način.

 

Svi radnici moraju biti osposobljeni za zaštitu od požara, a poslodavac treba imenovati jednu osobu zaduženu za provođenje mjera zaštite od požara, čija je obveza u slučaju požara ili drugih elementarnih nepogoda osigurati pozivanje i postupanje nadležnih spasilačkih službi (vatrogasci, hitna pomoć…).

 

Nadalje kod svakog poslodavca treba biti izabran i povjerenik radnika za zaštitu na radu. Njega biraju sami radnici, tajnim glasanjem na rok od 3 godine (redovni izbori održavaju se u su u ožujku). Kod poslodavca koji zapošljava do 75 radnika bira se 1 povjerenik, a ako zapošljava više radnika biraju se 3 povjerenika. Također, ako poslodavac ima više izdvojenih pogona (zasebnih organizacijskih cjelina) svaki pogon bira svog povjerenika.

 

Zadaci povjerenika su da, vezano za zaštitu na radu zaposlenih radnika: podnosi prijedloge, predlaže poduzimanje određenih mjera, podnosi prigovore nadležnim tijelima ako poduzete mjere nisu odgovarajuće, sudjeluje u planiranju unapređenja rada, ima pravo biti obaviješten o svim promjenama koje utječu na sigurnost, ima pravo uvida u dokumentaciju vezanu za sigurnost i zdravlje radnika, izvijestiti inspektora o svojim zapažanjima, prisustvovati inspekcijskom nadzoru, dati očitovanje na nalaz inspektora, i dr.