Aktualni propisi

Novi Zakon o stečaju

U nastavku - informacija o rokovima otvaranja stečajnog postupka pravnih osoba od strane FINE na početku primjene novog Stečajnog zakona, odnosno od 01.09.2015.

Napominjemo da FINA otvara stečajne postupke samo prema pravnim osobama, a ne i obrtnicima. Međutim, obrtnicima, koji imaju potraživanja prema pravnim osobama, ova informacija je važna kako bi mogli pratiti oglase o otvaranju stečajnog postupka i na vrijeme prijaviti svoje potraživanje u stečajnu masu. Jedino prijavom u stečajnu masu može se eventualno naplatiti cijelo ili bar dio potraživanja, a dio koji se pokaže nenaplativ nakon sudskog postupka ne mora se evidentirati kao primitak (čl.8. st.8. Pravilnika o porezu na dohodak). Zato je važno da vjerovnici sudjeluju u stečajnom postupku.

Stečajni postupak vodi se pred TRGOVAČKIM SUDOM na području sjedišta DUŽNIKA. Oglase o stečajnom postupku možete provjeravati na e-oglasnoj ploči sudova - http://e-oglasna-stara.pravosudje.hr/  - od 8.09.2015. nadalje.

Za obrtnike stečajni postupak može pokrenuti on sam kao dužnik ili vjerovnik.

Rokovi pokretanja stečajnog postupka