Aktualni propisi

Novi Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)

Novi zakon donio je neke manje novosti i izmijene u postupanju trgovaca, pa dajemo pregled najvažnijih izmjena. Napominjemo da se obveze trgovca prema ovom zakonu odnose na sve poduzetnike koji prodaju robu ILI PRUŽAJU USLUGE, a ne samo na one koji se bave trgovinom. Zakon se primjenjuje samo u odnosima sa potrošačima, tj. krajnjim korisnicima koji NE obavljaju registriranu djelatnost. Odnosi sa profesionalnim kupcima i primateljima usluga regulirani su zakonom o obveznim odnosima.

Zakonske definicije nekih pojmova važnih za razumijevanje odredbi Zakona:

 • »potrošač« je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti
 • »trgovac« je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca
 • »poslovne prostorije« jesu prodajni prostor u nekretnini u kojem trgovac trajno obavlja svoju djelatnost, odnosno prodajni prostor u pokretnini u kojem trgovac uobičajeno obavlja svoju djelatnost
 • »maloprodajna cijena« je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući porez na dodanu vrijednost
 • »cijena za jedinicu mjere« je konačna cijena u kunama, za jedan kilogram, jednu litru, jedan metar, jedan četvorni metar ili jedan kubni metar proizvoda ili neka druga jedinica količine koja se općenito ili uobičajeno koristi kod prodaje proizvoda na području Republike Hrvatske, a koja uključuje porez na dodanu vrijednost

Označavanje proizvoda (deklariranje)

Deklaracija se stavlja na ambalažu, privjesnicu, naljepnicu ili na sami proizvod. Deklaracija sadrži najmanje slijedeće podatke:

 1. osnovna obilježja proizvoda u mjeri koja je potrebna da bi potrošač donio odluku o kupnji kao što su naziv proizvoda, tip i model proizvoda, naziv pod kojim se proizvod prodaje, sastav proizvoda, svojstva i tehnička obilježja proizvoda
 2. naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika koji ima sjedište na području Europske unije.

Deklaracija mora biti jasna, vidljiva i čitljiva te napisana hrvatskim jezikom i latiničnim pismom, što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe drugih jezika, a može uključivati znakove i piktograme lako razumljive potrošaču.

Ako je deklaracija napisana na više jezika, podaci moraju biti napisani na isti način.

Za određene vrste proizvoda sadržaj deklaracije detaljnije je propisan posebnim propisom (hrana, tekstil, obuća…).

Cijene i uvjeti prodaje

Trgovac je dužan prodajne uvjete (opće i posebne) jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti u poslovnim prostorijama. Posebne uvjete prodaje trgovac može odobriti za:

 • pojedine proizvode ili skupinu proizvoda
 • pojedine skupine potrošača
 • pojedine oblike plaćanja.

Trgovac mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluge koju pruža. Ministar posebnim pravilnikom propisuje način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere.

Popravak i/ili održavanje proizvoda

Za usluge popravaka i održavanja proizvoda čija je vrijednost veća od 500,00 kuna trgovac je dužan potrošaču ispostaviti ponudu s opisom radova te upotrijebljenog materijala i dijelova za popravak. Ako se tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova, trgovac je dužan zatražiti izričiti pristanak potrošača za bilo kakvo dodatno plaćanje (ukinuta je odredba da se suglasnost mora zatražiti ako se cijena povećava za više od 10%, tako da se sada suglasnost mora zatražiti za bilo koji iznos povećanja cijene).

Plaćanje predujmom

Ako trgovac zahtijeva ili izričito uvjetuje kupnju proizvoda ili pružanje usluge djelomičnim ili ukupnim jednokratnim ili obročnim predujmom, a isporuči robu ili usluge u roku koji je dulji od 30 dana, dužan je potrošaču (osim ako nije drukčije ugovoreno)  prigodom isporuke proizvoda ili pružene usluge obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke proizvoda ili usluge.

U slučaju da trgovac ne može isporučiti proizvod dužan je vratiti potrošaču uplaćeni predujam te obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isplate, što je moguće prije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je nastupilo zakašnjenje.

Ostavljanje oglasnih poruka i materijala

Zabranjeno je ostavljanje oglasnih poruka i materijala u ili na poštanskim sandučićima te na ili ispred kućnih vrata potrošača ako je takva zabrana na njima jasno napisana. Za ostavljanje oglasnih poruka i materijala odgovoran je trgovac čija se roba i usluge oglašavaju na oglasnim porukama i materijalima.

PRAVILA O POSEBNIM OBLICIMA PRODAJE (stupaju na snagu 01.01.2015.)

Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, te  obuhvaća: akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.

Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje, trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje.

Akcijska prodaja

Akcijska prodaja je prodaja određenih proizvoda u razdoblju ne duljem od 30 dana po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji. Proizvodi na akciji moraju biti jasno, vidljivo i čitljivo označeni riječima »akcija« ili »akcijska prodaja«.  Pri oglašavanju akcijske prodaje trgovac je dužan navesti njezino trajanje.

Rasprodaja

Rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u slučaju:

 • prestanka poslovanja trgovca
 • prestanka poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama
 • prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca
 • kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo
 • obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama.

Sezonsko sniženje

Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone, i to najviše tri puta godišnje. Sezonsko sniženje započinje u razdoblju između 27. prosinca i 10. siječnja, 1. i 15. travnja, odnosno 10. i 25. kolovoza i može trajati najdulje 60 dana. Ako u predviđenom razdoblju nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, no tada više takav oblik prodaje nije moguće oglašavati kao sezonsko sniženje.

Ako se sezonsko sniženje iskazuje u postotnom rasponu, najveći postotak na početku sezonskog sniženja mora se odnositi na najmanje jednu petinu količine svih proizvoda koji se prodaju na sezonskom sniženju. Ako je cijena proizvoda koji se prodaje na sezonskom sniženju, umanjena više puta, trgovac može jasno, vidljivo i čitljivo označiti sve izmjene cijena tijekom sezonskog sniženja.

Proizvod s greškom

Ako trgovac prodaje proizvod koji ima grešku, mora jasno, vidljivo i čitljivo označiti na proizvodu ili na prodajnom mjestu da je riječ o prodaji proizvoda s greškom, te upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na proizvodu.

Proizvod kojem istječe rok uporabe

Proizvod koji se prodaje po nižoj cijeni od cijene u redovnoj prodaji jer mu istječe rok uporabe mora imati dodatno jasno, vidljivo i čitljivo istaknut krajnji rok uporabe.

IZVRŠENJE OBVEZA TRGOVACA PREMA UGOVORU S POTROŠAČIMA

Trgovac je dužan potrošaču izvršiti isporuku u skladu s odredbama ugovora, ovoga Zakona i Zakona o obveznim odnosima. U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu, na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Ako trgovac ili proizvođač daje jamstvo za ispravnost prodanog proizvoda dužan je ispuniti obveze propisane Zakonom o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari, kao i obveze preuzete jamstvom.

Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana isporuke, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon 6 mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana isporuke, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja.

Trgovac je dužan ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako nije drukčije ugovoreno. Ako trgovac ne može ispuniti ugovor u roku od 30 dana dužan je o tome bez odgode pisanim putem obavijestiti potrošača, a potrošač može trgovcu ostaviti naknadni rok za ispunjenje ugovora ili pisanim putem izjaviti da raskida ugovor.

Isporuka robe ili pružanje usluge koje potrošač nije naručio, a za koje bi bio obvezan izvršiti bilo kakvo plaćanje, predstavlja nepoštenu poslovnu praksu. Ako trgovac suprotno tome ipak pošalje potrošaču određenu nenaručenu robu i li izvrši uslugu, ta roba ili usluga smatraju se promidžbenim darom trgovca. Bilo kakva odredba trgovca da šutnja potrošača znači prihvat ponude, nema učinka za potrošača.

Nakon što potrošač sklopi ugovor, trgovac mora zatražiti njegov izričit pristanak za bilo koje dodatno plaćanje koje bi potrošač bio dužan izvršiti osim plaćanja koje je ugovoreno kao protučinidba za glavnu činidbu trgovca. U slučaju da potrošač nije dao izričit pristanak, već se trgovac poslužio opcijom prešutnog prihvata od strane potrošača, potrošač ima pravo zatražiti povrat bilo kojeg dodatnog iznosa koji je platio temeljem takve opcije.

SKLAPANJE UGOVORA IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA I UGOVORA NA DALJINU

»Ugovor na daljinu« je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

»Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija« je ugovor između trgovca i potrošača:

 • koji je sklopljen uz istodobnu fizičku prisutnost trgovca i potrošača na jednome mjestu koje ne predstavlja poslovne prostorije trgovca, čak i kad je potrošač dao ponudu
 • koji je sklopljen u poslovnim prostorijama trgovca ili putem sredstava daljinske komunikacije neposredno nakon što je trgovac pristupio potrošaču osobno i individualno na mjestu koje nisu njegove poslovne prostorije, a u kojem su trgovac i potrošač bili istodobno fizički prisutni ili
 • koji je sklopljen za vrijeme izleta koji je organizirao trgovac s namjerom ili ciljem promocije ili prodaje robe ili usluga potrošaču.

Člankom 57.-79. Zakona o zaštiti potrošača regulirane su obveze trgovca u pogledu informiranja potrošača kao i prava potrošača (rok za odustanak, pravo na informacije…) kod prodaje na daljinu i prodaje izvan poslovnih prostorija. Stoga preporučamo trgovcima koji obavljaju prodaju na taj način da detaljno prouče navedene odredbe i organiziraju poslovanje na propisani način.

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)